Misja szkoły

MISJA SZKOŁY

VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku jest szkołą otwartą na wyzwania współczesności, łączącą poszanowanie uniwersalnych wartości i tradycji z nowoczesnymi tendencjami w edukacji.

Wszystkie działania podejmowane w szkole służą podnoszeniu jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej. Przebiega ona w atmosferze sprzyjającej kształtowaniu dojrzałej osobowości młodych ludzi, którzy są przygotowywani do samodzielnego, mądrego i godnego życia. W VII Liceum dbamy zarówno o wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, jak i o wspieranie ich we wszechstronnym rozwoju. Zwracamy szczególną uwagę na pomoc w wyborze własnej drogi życiowej, w odnajdywaniu i realizowaniu artystycznych talentów, twórczych możliwości uczniów.

Relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami opierają się na zasadach wzajemnego szacunku, życzliwości i zrozumienia. Uczymy funkcjonowania w społeczności w duchu poszanowania podmiotowości każdego człowieka, tolerancji, jak również respektowania praw moralnych i zasad współżycia społecznego.

MODEL ABSOLWENTA

Dokładamy starań, by absolwent VII Liceum Ogólnokształcącego był człowiekiem:

 • odpowiedzialnie korzystającym z zasad demokracji i tolerancji,
 • z szacunkiem odnoszącym się do tradycji,
 • jest otwarty na integrację europejską,
 •  respektującym podstawowe zasady etyki i kultury bycia,
 • korzystającym ze swoich praw i przestrzegającym obowiązków,
 • szanującym wartości rodzinne,
 • dbającym o swoje zdrowie i rozwój intelektualny,
 • potrafiącym sobie radzić w sytuacjach stresujących,
 • przedsiębiorczym, odpowiedzialnym, samodzielnym,
 • świadomie podejmującym decyzje,
 • korzystającym z różnych źródeł informacji,
 • aktywnym, twórczym, rozwijającym swoje zainteresowania poprzez taniec, śpiew, fotografowanie, teatr itp.,
 • znającym zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz potrafiącym ocenić swoje w niej miejsce,
 • świadomie planującym swoją karierę zawodową,
 • komunikatywnym i asertywnym,
 • posługującym się językami obcymi,
 • przygotowanym do odbioru sztuki oraz do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, sporcie i rekreacji,
 • wrażliwym, dążącym do pełnej samorealizacji.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Praca szkoły odbywa się w następujących obszarach i obejmuje:

1. Organizacja i przebieg procesu kształcenia.

 • Stałe uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej.
 • Zwiększanie wymagań edukacyjnych.
 • Dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości uczniów w odpowiedzi na ich potrzeby edukacyjne.
 • Podnoszenie poziomu kwalifikacji kadry pedagogicznej.
 1. Opieka i wychowanie.

 • Kształtowanie dojrzałej osobowości uczniów, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
 • Promowanie postaw związanych z realizacją wartości etycznych, patriotycznych i obywatelskich.
 • Pomoc w planowaniu kariery.
 • Wspieranie uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej.
 • Poprawa stanu bezpieczeństwa.
 1. Promocja i integracja ze środowiskiem zewnętrznym.

 • Zwiększanie zainteresowania szkołą wśród uczniów gimnazjum.
 • Zainteresowanie środowiska lokalnego działaniami VII Liceum.
 • Udział młodzieży w festiwalach, przeglądach, konkursach, zawodach o charakterze regionalnym i ogólnopolskim.
 1. Baza i wyposażenie szkoły.

 • Modernizacja istniejącej bazy dydaktyczno – wychowawczej.
VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku
ul. Wierzbowa 7
15-743 Białystok

tel. 85 664 93 31
e-mail: lo7@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony